Gedichte

Nä söwaos!

Zwäi aale Mitterchen - Do freejt daos äine:
"Äh schunn geheert? Daos ehrt dach de Gemäine,
daß unse Pfarr nun äß Kanonikus!"

"Was de nitt sprichtst! Verfeert sich Waase Anne.
"Do gnaode Gott dam oormen aalen Manne -
daß dar nach hänn bie de Saldaten muss!"

Minne nit

O Ziet dar gaalen Beeren un dar Pflümen,
wann Bäum an Bäum belad’t mät Frichten stett –
’s drängt mich wärr, ehr zaortes Fläisch ze rühmen,
daos mild wee Botter uff d’r Zung’n zergett.

Än langer Summer gobb an’n ehre Seeße,
d’r Saft wee lütter Sunne, dee gerunn.
Ich speer’n wee freher wärr ims Drackmül fleeße,
wann Obst uff unsem Spiesezettel stunn.

Do gobb’s dach Liete, dee erbarmlich plärten,
wee Puter sinn’se manchmo uffgebrüst,
wann mee als Jungen, dee sich blöß verärrten,
än Bäum, dar ehre worr, mo hunn gelüst.

Lüsejungen

Daos hett me dann spaeter d’vune –
Dar Knips, dar derch Zünlecher krücht,
hett’s nitt: daß me wännjer Schuhne
un sunstiges Zickwark brücht.

Me hett’s mätt Erinnerungen,
äß aalt un päuper g’worn.
Dach worrn me äh mo de Jungen
Un broochten de Aalen in Zorn.

Än Taogk worr domols sö lange –
Me sprungen imhaar wee de Fülln.
Me baljten uns, wännick bange,
un langten uns manche Knülln.

Kläine Gänse

Ich wäiß, wann's Freehjohr waare wall:
'S ginselt wädder äbberall!
Do fräit de Kinner, Mann un Wieb
Dar kläine halle Ginselpiep.

De Kinner kummen glich in Trapp –
'S Greenwark äs nach allzü knapp.
Do hett me Meewe, bis me fingt,
was sö’ne Bande nungerschlingt.

Se stenn eert Wochen dicht bim Hard,
daos sinn de kläinen Dinger wart,
bis mann’se uff de Hooberäit
un in de warme Sunne träit.

Juni

'S äs Juni. De Beenen summen,
als wann änne Orjel gett,
dee zwischen Bäimen un Blummen
drüssen im Hoobe stett.

Im Speel derch Zwäige un Blätter
Uff’m Raosen, als wann ha labt,
daos Sunnenkringelgezätter
dee taanzenden Muster wabt.

De Walt litt straab in d’r Hitze,
un ich wäiß, wann ich uff d’r Bank
sö ungerm Käsperbäum sitze,
dam lumpigsten Schatten Dank.

De Stille, de knistert trocken
Im Graos, daos gaal werd un brün;
Unheerbaor lieten de Glocken
Dar wilden Wingen am Zün.

Hoob im Herbst

Dick prohlt dar gaale
Kirbis naaben dan Bon’n –
Do hett d’r Hoob äh baale
De Arbät ferr’s Johr getonn.

Wee Marmor gemaosert
Walke Blätter am Köhl;
De Stüden, vum Weend zerfaosert,
begriffen de Stuine wöhl.

Nach fiedrig b’wimpert
De Aostern – Äuwen vull Träum;
Dach saltsaom v’rloren klimpert
Dar Voilschreck im lärjen Bäum.

Gut worrn de Katüffel –
Ich krie, biss’es Öhr mich lüt’t,
vun M’ree alljahrlich än Rüffel:
„Dü stichst zü veele kapütt!“

Gaernit äinfach...

Neugier äs D’r Wieber Zierde,
dort un hee, in jedem Hüs,
un se gückten mät Begierde
allzügaarn zum Fanster nüs.

Zu dar Sorten äh geheerte
Vetter Valten sinn M’ree,
weil ees alles, was sich rehrte,
mutte wisse un äh seh.

Äime in d’r Naocht de klungen
Stimmen vun d’r Strooße har –
Schnall ans Fanster hengesprungen
Queelte ees de Frooge: War?

Un ees zwängte sinne Fille
Ungern Veerhang wee d’r Blitz
Un bezogk in aller Stille
Posten hingerm Fansterkritz.

Freeh am Moin

D'r junge Taog, dar litt nach in dan Wingeln –
Dach strampelt schnall ha üs dam Dunst sich free.
De Sunne stiet. De eerten Lerchen klingeln
Un hänken wee Geliete äbberm Klee.

De Schatten, dee am Gruind d’r Naocht genistet,
vum seeßen Leecht d’r Freehe äbberred’t –
Daos äs, als wann d’r Bür de Keewe mistet,
un blank daos Veeh in nuiwer Streube stett.

Am Baohndamm kimmt, im Mül de Tabakspfiefen,
min Nabbersmann, d’r Märten, mich entgain;
Ha wall mo nach sim’m Habber un dam Striefen
Katüffel gücke nach dam letzten Rain.

Ewig

Wann Vatter Franz änne Müren mürt,
de Sache bestimmt nit zü lange dürt.
Dach Steffel als Bauherr, dar gückt amm zu:
’S gett amm än bischen zü räichlich im Nu!
Dann freejt ha: „Äs ann de Mischung äh gut?“
Daos brängt natierlich än Mürschmann in Wut.
„Bis Hämmel un Arde z’sammenfällt,
sö lang hält de Mürn – weil se ewig hält.“

Am annern Moin – litt de Müren im.
Vetter Franz quatscht eert än bischen drimrim
Un dann – als wann ha än Säifzer ditt:
„Daß ewig sö noh worr – daos wußte ich nitt!“

Err wee dü...

War lauscht mit mo garn, in Gedanken blöß,
dam Klang verschollener Schreete?
Ich tapste im Gäist mät d’r Zeegen lös
Un wall’se wee freeher wärr heete.
Un wall’se mich änner in Fald un Flur
Mät Zeegen b’gaint, do dänke ich nur:
Err Zeegen g’hutt wee dü...

Ich bung se aon, wam’me worrn am Ziel,
do kunnt’se im Kräise geroppe.
Ich schmäß mich ins Graos un hotte d’rwiel
Ganz annere Sachen im Koppe.
Ich worr jo nach kläine, im keendlichen Lenz,
un luß es dar alleren Konkurrenz:
Err Zeegen g’hutt wee dü!

Inhalt abgleichen