Unse Hoberäit

Wiet un bräit - wann ä kläin,
Gitts wöhl käine Hoberäit,
De meh sö scheene gefällt
Wee unse d'rhäim.