Kärchenhoob

Goldgaossen – harzlicher Klang im G’heer,
korz, wee nur än Gaßchen g’see kann,
un dach d’r langste Wagk d’r Walt:
dü läifst in d’r Ewigkäit üs.
Dü fiehrst an de Pforten,
wö hinger g’stututen Wißdornhecken
de Töten schloofen.

Im aalen Hoobe gajennäbber blehn
Viellicht de Bäime graode im de Wette,
udder de riffen Äppel lichten
röt üs’m Läube. Junge Kaotzen jäun
hinger Leechtkringeln har im Graose
un zehlen nitt de Taoge, dee ann g’gann sinn.

Awwer hee – wee erhobbene Finger,
dee Ruiwv g’beeten, stäil un sträng
de aalen Labensbäime.
V’rwitterte Graobstäine
un nuiwe Heegel, im dee nach de Luft
bitter nach Wärmbten rücht.
Vull Milde äbber die Riehen hänn
Där Blick vum Kritze runger,
dar alles furthebt üb d’r Ziet.
’S klingen annert hee sögaor de Väule,
dee in dan Hecken ehre Naaster hunn;
’s Speel d’r Schmatterlinge
z’rfällt in dar Stille.

Ach, wee veele – Anton, Märten, Jööb,
Lene, M’ree, Lasiese – wee veele heßt’te,
lange Laabensstrooße am Fleeßwasser drüssen,
z’letzt daos Stick hee’nüs g’lätt –
Anton, wäis ich, hung sö an d’r Häimaot,
kaente ehr Harz, känn Stäin worr am töt.
De Weendorgel öben im Holze,
räicht’se bis in sinn Schloof?

Goldgaossen – harzlicher Klang im G’heer,
korz, wee nur än Gaßchen g’see kann,
un dach d’r langste Waagk d’r Walt.
Alles Laaben, wann’s de Äuwen uffschlett,
äß schunn, abs’s wäiß udder nitt,
ungerwains heehar.