Drehorgel

Dass es känne Drehorgel meh gitt, dee de Strooßen im Derfe freeher immer im Handimdrehn zum Klingen broochten, äß nitt graode d’r schennste Zug d’r Ziet.
Pinktlich wee de Starmatze im Freehjohr worr ha do: d’r aale Drehorgelmann. Langst schunn hotte me Kinner uff’n g’lürt. Wee g’sait, buchstablich im Haandimdrehn, wann ha dan Krickel am Wuinerkaosten drehte, klungen de Strooßen, de Harzen, ’s ganze Derf. Un de Luft, vum Larm d’r Kinner un Sperlinge, gäuklich genugk schunn, wurde drehning d’vune. Daß dar Kaosten mo kräsch un Odden langte, maochte nüscht. Noochhar gung’s imsö bässer – dann dar Aale, me heerte ’s, kaante sinn Handwark. Un wee Zuspruch färr ehre hämmliche Obsicht, naohm es de nuiwe Johresziet hänn: alles annert ze maochen, vull Wärme, vull Leecht...
Dass’es känne Drehorgel meh gitt, äß känn Unhäil, un me stärbt nitt draone, dach än Happchen irdischen Wöhle zu gann hotte Maocht ihr G’düdel.