Domols

Wee woor’s in d’r Keendhäit scheene,
wee me barbst derch de Gainte luff;
’ne Weesen, dee worr nit nur greene:
d’r Glanz d’r Jugend laog druff.

Mee hotte annere Äuben,
de Walt worr annerte größ;
me worr zwischen Mannern un Fräuben
an Zwarg unger Riesen blöß.

D’r Ieber, an dam me speelten,
’n Brocken staalte dar veer;
d’r Bach un än Timpel zeehlten
als Strom un schümendes Meer.

Dach jetzt äs alles lö kläine,
än weenziger Aardenflack –
zü lang sinn ungen de Bäine,
me gückt zü höch dräbber wagk...

Un dunkle Gehäimnisse stuckten
In mancher schüddrigen Kluft;
Un Fladdermiese, dee zuckten
Wee Gäister nobs in d’r Luft.

Ich hotte zwäi zaohme Raoben
Un wisse Miese än Tropp –
Dan äinen han ich begraoben
Un gehielt, daß es söwaos gobb.

Dam annern Jakob indassen
Bekaom de mäinschliche Kur;
Ar hotte baale vergassen
De Breeder in Fald un Flur.

Da schwenkte de schwaorzen Fleegel,
d’rwiel ha krachzte zum Gruß,
un zogk’se werr in wee Segel
un hupste mich uff’en Fuß.

Dach äimo mutte ich schalle –
Ich kaom üs d’r Schule rüs,
do spetz ha graode de Falle
vun dan oormen Miesen üs...

’Ne Keendhäit mät Miesen un Raoben,
un wann’se äh schnall vergung:
’s fillt wee Hannig de Waoben
min Harz de Erinnerung.

Joseph Richwien