De Katzen

Än Sajen ferr alle, wann’s Schwien äs g’schlacht,
do kimmt dach wärr waos uff’n Taller –
Dach Tine `ne beese Entdeckung macht,
wee’s nungergett hitte in Kaller:
Do wischt am än Bäist vun Katzen v’rbie,
de Gaorwerschte linn do zum Prassen –
un zwäi, de sinn aongefrassen.

D’r Michel, ehr Jingster, stett an d’r Teer
Un heert waos schüche un schalle.
Dann sitt ha de Katzen un wall arr z’veer,
dach lett daos de Katzen nit galle.
Ha grapst än Stäin un schmisst hingerhar
Un kriet de Richtung nur ungefahr,
in dee ha dan Stäin wall schmisse –
un d’r Schuß gett ins Ungewisse.

Nur salten litt mo sö klaor än Fall:
Daos Ding mät dam Stäin äs ’ne Panne –
’S Fanster klingelt am Zeegenstall,
un’s schnalle Miauchen äs anne.
Un Mutter un Michel, räichlich versteert,
berootschloon, wam wöhl de Katzen g’heert,
un sinn sich dann äinig do drinne:
`S äs Hubbenstocks Anton sinne!

Un Tine in Raosche ins Hüs am rickt
Un schwaljt im schennsten Geschnatter.
D’r Anton, dar’s Schmuinzeln ungerdrickt,
dar kennt daos langst vun simm Katter.
Drim hett ha Narven, als wärrn’se vun Droht,
un gitt ´m Tine dan guten Root:
De Dinger nach wackzehänken,
do wärr nit meh draone ze dänken.

„Tja, Tine, daos äs sö – un Katzen sinn
nun äimo Gelistersüsen.
Dach bän ich d’r Mäinung wee Werschte linn,
do hatten’se nüscht ze müsen.
„Tja, Maichen, abste’s gläibst udder nit,
ich kann nit g’halfe, sö läid wee mich’s ditt,
ich han namlich gaor känne Katzen“ –
Sö spricht ha un stricht sich de Glatzen.

’M Tine bliebt eertmo de Sprooche wack,
’s stett wee vum Blitze getroffen.
’S stiert, wee ha stett, egaol uff dan Flack
un dänkt: dar Karl äs besoffen!
Dann bricht’s üs am rüs, un räichlich grob,
’s schmisst am beese Werter an Kopp
un halst sich hitte am Taoge
nach uff ’ne Beläidigungsklaoge.

Was Tine do aaben hett rüsgestuckt,
daos kamme gaonit erzehle.
’M Anton, dar sunst sö allerhand schluckt,
dam äs dach dar Brocken zü veele.
Ha gett bin Schiedsmann, un Hanjerje kriet
Domeet in de Hänge dan kiemen Striet
Un kann in dam Däiwelsdinge
Dann äinfach nit derchg’finge.

Uffn Strooßen z`letzt, uff Ploon un im Backs
De Liete im Derf dräbber schwatzen –
’S Ratsel ze lösen, daos wärr dach’n Klacks,
ab Hubbenstock, hunn `ne Katzen.
D’r Anton bestritt’s un bliebt äh d’bie,
’s muß dach am guten Gewissen lie.
„Un wann’s üch beliebte, ze platzen,
de Liete – ich hann känne Katzen.

Bekaantlich äs Anton än spiekscher Huind,
meh Schabbernack zwaor wee Tücke.
War gückt äm Mäinschen bis uff’n Gruind?
Do kamme lange gegücke.
Hanjerje, dar Klaorhäit schaffe wall,
dar stäbbelt bin Anton mät Tine
nun henn zum Lokaltermine.

Nit lange,do kimmt sö än Katzenveeh
Vun drüssen äbber de Misten.
Hanjerje mäint, daos mütte se see,
un lockt se mät veelerläi Listen.
Un Tine schneift: Sö schmuddelich grau
Wee alle annern un macht Miau,
’n Schnurrboort, än Schwaanz un vier Tatzen –
Na, äs ann daos wöhl änne Katzen?!“

D’r Anton, dar still worr de ganze Ziet,
dar ditt z’nachst wee d’r Dumme.
Dann stohlt sinn G’sicht, als wann vun wiet
Am wall ’ne Ärkenntnis kumme.
„Im ehrlich ze sinn, ich bän äbberrascht,
äs diß hee dar Strolch, dar Worscht hett g’nascht.
Ich kann nüscht zu all dam Theaoter,
dann diß hee – daos äs dach’n Kaoter!“

’Ne Stille druff – wee üs Waohsinn g’macht.
Im Dräieck flattern de Blicke.
D’r Anton awwer erbarmt sich un lacht,
Hanjerje stimmt in zum Glicke.
Un Anton bim Oorm `s Tine nimmt
Un mäint, wee’s läidlich wärr bin sich kimmt:
„Nun Schluß mät dam ganzen G’maare,
me wunn uns schunn äinig waare!“

De Gäste genn dann langst nan’nit furt,
un Katter muß Kaffee mache.
De dräi verhanneln, d’r Kaoter schnurrt,
’s kimmt ins Räine de Sache.
D’r Anlaß worr kläine un größ d’r Krach,
un Tine hatte än Listchen dach,
dan Knaat nach än bischen ze knaten:
daos Bäist uff’n Schwaanz mo ze traten!