Daos sall ha wöhl...

De aale Schule werd frisch geträchen -
Schunn lichten wee nuiwe de äbberschten Flächen.
Do kracht's – un es sterzt daos Gerist mät Getöse
Uff äimo z'sammen. S' worr wöhl waos löse.
Gewiß worr än Fahler d'bie ungerläufen.
D'r Schulze kimmt graode v'rbei an dam Häufen;
Ha mäint: Daos sullte d’r Mäister wisse,
do gäbb's de Jungen, dach sicherlich Schmisse -
Do krehlt dach d'r Stift, sö'n lüsig junger:
"Daos sall ha wöhl wisse - ha litt jo drunger!"