D’ musikalische Spritzen

Uff d'r Äichsfaller Höh' das Fierhorn gett:
Zu Hilfe! Halb Lengefald in Flammen stett!
Sitzt uff ühre Fierwehrmitzen,
un langt herbie ühre Spritzen!
Do spannten se ahn mät Hüh un Hott,
un worrn im Dunkel an en Orgelwäun gerott –
Dan hotte en Speelmann do ungergebroocht.
-Ar hett'en Schulzen im Erläibnis gefroogt.
Wie d'r Spritzen nun ans Pfarrkippchen kam,
sait Bartel: "Nun, Jaokob, schrüb ahn!"
Wie daar nun am Krickel sich queelt,
de Spritzen uff äimo speelt –
Derch de Naocht, so näbblich un grau,
schallt's: "Wir fahren nach Lindenau."
Wie se nun nach Lengenfald ingerückt,
Fopp-Hansaum im Fanster gückt –
Sait: "Jo, jo – do kann me's geseh,
se sinn dach verflixt uff d'r Höh!
Se hun nuibe Fierwehrmitzen
un änne musikalische Spritzen."