Allerlei Sitten

Stulperkarl hett sich än Keebchen aongeschafft un speelt Keebebür. Üs’m Stalle läift nun de Jauche äbbern Wagk. D’r Schatarm kimmt dohar un sitt de Unsitte. „Hören Sie mal“ – spricht ha ferr Stulperkarl – „das ist aber keine Sitte!“ Dobie wiest ha mät’m Zäigefinger uff de Missittentimpel. „Was“ – mäint Stulperkarl – „dass wärr känne Sitten?“ Ich sprach üch, räine Keebesitten äs daas wö de hennkimmt, keu’ch üch gesaje – do gitt’s Runksen – wee’n Sürenköhlstippen!“