Aale Fräuwe

Äinsaom hält ehr Hartz se wach
Langst sinn furt de Kinner
Blöß de Katzen hett’se nach
Un de bäiden Hinner.

Äinz nach äss’s, was se hett
Üsser disser Haobe:
Dasse uff’n Kärchhoob gett
Wielt do an äm Graobe.

Dort, wee vun d’r Walt geschädt
Drin arr nüscht verbläbben,
äss’s, wann ans Graob se trätt
schunn dar Schreet nach dräbben...