Äichsfaller äbberall

D’r Äichsfaller liebt, äs karg äh daos Laand,
vun Harzen de Häimaot, de scheene,
un muß äh mancher – daos äs üch bekannt –
sin Bröt in d’r Fremde verdeene.

Uff Zeegelee un uff Zuckerfabrik
Verschlett se d’r Weend in de Wiete,
un annere wärr, dee verseechen ehr Glick
als biedere Hannelsliete.

Werim säit alters d’r Wanderstock
-im bildlich mich üszedricken-
zum Äichsfaller g’heert wee d’r Boort zum Bock
un wee d’r Rucksack zum Ricken.

Äichsfaller: in alle vier Weende verweht,
un sinn mo zahn Dütsche bisammen,
ergitt sich – verfolgt bis ins drättzahnte Gleed –
daß elfe vum Äichsfalle stammen.

Drim wuinre sich nit, war de Alpen bestiet
Un häibt ins Gestäin do de Stufen,
wann pletzlich än Schlagk uff de Schuller ha kriet
un heert sich de Naomen gerufen.

Ich wall, weil me graode sö häbsch sinn d’bie,
än Ding üch vun freeher berichte –
Ich ga äh sö zeemlich de Garantie,
daß wohr äs de häbsche Geschichte.

Ich hann’se vun äm’m, dar kän Mumpitz verstett,
dar hett änne veernahme Tante,
un dar ehre Nichte – bedenkt dach – dee hett
sögaor im Üsland Verwandte!

Na also: Wee Nansen – ’s äs lange schunn har –
Als Eerter im veer’jen Johrhuinert
Derch Grönland traintelte kritz un quar,
hett alle Walt ehn bewuinert.

Als awwer nu hecher nach Norden ha zogk,
do doocht‘ ham ehn narrte d’r Schinger:
Do saoß dach, als sacht im än Iisbagk ha bogk,
warrhaftig schunn änner d’hinger!

Än friendlicher Karl, dar kützte im Schnee,
än Raffchen stunn friedlich d’naaben –
daos hotte d’r Fridtjef, me kann’s je versteh,
dach nan’nit erlaabt in simm Laaben.

Do hunn’se mät Hängen un Feeßen gered’t,
im sö sich verstandlich ze machen.
Än weestes Palawer vun A bis Zett,
mät Iffer gefiehrt un zum Lachen.

Nu worr je d’r Nansen kän Dummerjaohn
Un wiet in d’r Walt rimgekummen,
un wee ha genäuwer dan annern sogk aon,
do dammerte’s amm verschwummen.

`S Raffchen – daos ganze Schenie an dem Mann,
de Sprooche, daos harzliche Wasen –
`S worr amm, als hatte ha irgendwann
d’vune g’heert un gelasen.

Nu schlett dach in Scheenhäit daos Äichsfaller Platt
De Sproochen d’r Walt, muß me wisse –
Daos hotte ha schunn in d’r Schule g’hatt
Un zogk nu dorüs sinne Schlisse.

Als mäinte d’r annre: „’S Geschäft hee äs mau,
me lootscht sich de Feeße in Fransen,
ich geh’ hee wärr anne, de Luft äs zü rauh“ –
do nickte verstandig d’r Nansen.

Un weil je nu wirklich mischant un sö grob
De Weende am Nordpol bloosen,
do kuff ha amm glich uff d’r Stelle ob
’ne wullene Ingerhosen.

Zum Obschied ha schnall amm de Flaschen nach bott
Un gobb amm än Dicht’jen ze kippen
Un drickte zum Zäichen, daß nüscht wird verrott,
`N Finger sich fest uff de Lippen.

D’r Äichsfaller worr änne ehrliche Hüt,
äh hett’en kän Ehrgizz geträbben –
Sö wurde de häbsche Geschichte nit lüt
Un äs än Gehäimnis gebläbben...

Ich bän nu gespannt, wann de Faohrt zum Mond
D’räinst äs glicklich gelungen,
war dann uff dar Külln, uff dar känner wohnt,
am Änge als Gast werd gefungen.

Viellicht hett dann langst sö än Hannelsmann schunn
Üs Fülungen udder Heyrode
Dan ganzen Klimbim, dan hee ungen mee hun,
do öben gebroocht in de Mode.

Zum Schluß schloo ich veer – was’n Zietpunkt betrifft:
’ne Faohrt bie Vullmond äs besser!
Do äs dach, was salbst än Profasser begrifft,
d’r Platz ferr de Landung äh greßer.